El Pla d'Acció Tutorial, PAT, és un document mitjançant el qual el nostre centre fa referència a tot un conjunt d'accions que es preten dur a terme durant el curs i que tenen com a prioritat optimitzar tots aquells processos que afecten els alumnes, a les seves famílies, als professors i a la gestió pedagògica en general.

En el quadre superior es citen el conjunt d'accions més importants que es

ALGUNES EXPLICACIONS SOBRE LES CAUSES DEL TRASTORN PER DÈFICIT D’ATENCIÓ AMB HIPERACTIVITAT.

Entre les explicacions causals que han marcat el desenvolupament del TDAH, es troben:

1- Les que fan referència a causes neurològiques.
1a. Les primeres feien i fan referència a lesions mínimes en el cervell com a responsables de determinats comportaments o dèficits. Hiperactivitat i inatenció havien estat

PLA ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

                    P.O.A.P.                        

El Pla d'Orientació Acadèmica i Professional (POAP) és una part del Projecte Curricular de l'Etapa en la qual s'especifiquen les actuacions que es desenvolupen al centre per facilitar la presa de decisions de cada alumne respecte al seu futur acadèmic i professional.

PAPER DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ EN RELACIÓ AL POAP

Consisteix en facilitar els mitjans perquè els alumnes afrontin adequadament la tasca de descobrir i triar els camins acadèmics o professionals més convenients per a ells.

- Facilitar l'elecció dels itineraris acadèmics per continuar en el sistema educatiu.

- Facilitar la inserció laboral i professional dels joves que donen per acabada la seva formació.

QUAN ADQUIREIX RELLEVÀNCIA L'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL

L'orientació acadèmica i professional adquireix una especial rellevància en aquells moments en els quals l'alumne ha de triar.

- Decidir quines assignatures quan hi ha espai optatiu en l'ESO.

- Decidir quin batxillerat o formació professional.

- Decidir quin centre o institut és el més convenient.

 LA FUNCIÓ DEL DEP. D'ORIENTACIÓ ÉS ACONSELLAR.

L'orientació no té com a finalitat  dirigir els alumnes cap a uns camins o uns altres. Té com a objectiu col·laborar en el desenvolupament de les capacitats de prendre decisions encertades. Que siguin ells mateixos els que disposin  d'estratègies  que optimitzin les seves pròpies decisions de manera lliure i responsable.

Per col·laborar en el desevolupament d'aquesta capacitat ens centrem en quatre aspectes fonamentals, que l'alumne ha d'assolir:

  1. Un auto-coneixement adequat dels propis interessos, capacitats i recursos.
  2. Un coneixement adequat de les diferents opcions educatives i laborals i de les vies que s'obren i tanquen amb cada opció.
  3. Un coneixement adequat de les exigències del món laboral i la seva relació amb els diferents estudis.
  4. Un domini adequat de les estratègies i habilitats de decisió (identificar el problema, aclarir alternatives, valorar les seves conseqüències positives i negatives, sospesar i decidir).

 

Pep Jover Villanueva (orientador de la SCoop Manjon)

 

Una de les funcions prioritàries del Pla d'Activitats del Departament d'Orientació és la de col·laborar amb la resta de la comunitat educativa en l'Atenció a la Diversitat.

El Departament d’Orientació col·labora en l'elaboració i implementació de les mesures per atendre la diversitat de necessitats educatives que  presenten els alumnes del nostre centre. Aquestes mesures es divideixen bàsicament en 2 tipus: preventives i d'intervenció.

MESURES PREVENTIVES.

La primera mesura preventiva és

Quan una persona, lectora fluida, perd totalment la capacitat de llegir per un accident cerebral deim que pateix alèxia. El seu nivell lector previ al trauma no té, en principi, res a veure. És a dir, tot i haver estat un gran lector/a, veloç i amb una gran comprensió, algunes lesions en determinades zones de l’escorça cerebral són tan devastadores que poden arruïnar de cop la feina feta pel sistema nirviós central durant anys i anys.

Però què passa quan un nin o una nina amb un cervell intacte, sense problemes d’aprenentatge en altres àrees i amb una capacitat intel·lectual normal o fins i tot elevada, no aprèn a llegir malgrat que es fa un gran esforç perquè això succeeixi? Què està passant quan el propi nin o nina, la seva família, el centre educatiu,...

Quan parlem de trastorn de comportament no ens estem referint necessàriament a una malaltia.  Així ho considera l'APA (American Psychiatric Association) i l'OMS (Organització Mundial de la Salut). La primera ho considera dintre del manual DSM-IV Revisat (Manual dels Desordres Mentals) i la segona des del CIE.

Un trastorn és essencialment un patró de símptomes, comportaments o conductes que per la seva recurrència, intensitat i durada, tenen significació clínica.

Les causes d’un trastorn també poden tenir com a base una infermetat (com és el cas d'alguns trastorns de la personalitat), però també es poden originar per la manca d’adaptació de la persona  al seu entorn per una multitud de factors d’origen

 L'acrònim TDAH significa Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat.

Cal indicar que un trastorn no és una malaltia. És un conjunt de símptomes, accions o comportaments inadaptats que no tenen la seva base en un agent patogen, com pugui ser un virus. Sol estar associat a alteracions del sistema cognitiu o afectiu que es produeixen durant el desenvolupament i les seves causes no són ben conegudes o no són